เคล็ดไม่ลับ เทคนิคการทำงานของ ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน

นอกจากตำแหน่งช่างซ่องบำรุงแล้ว อีกตำแหน่งนึงก็มีความสำคัญในการซ่อมบำรุงไม่แพ้กันก็คือ ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง สำหรับตำแหน่งงานนี้ช่วงแรกการจัดทำคู่มือโครงสร้างเครื่องจักรจะดำเนินการจำแนกประเภทโครงสร้างเป็นสองส่วน สินค้าทุกชนิดของเราจึงมีคุณภาพมีมาตรฐานสูง โครงสร้างหลัก ระบบส่งกำลังการหล่อลื่นและองค์ประกอบเพื่อแบ่งรายละเอียด และมีการตรวจสอบสินค้าก่อนจะส่งงานให้กับลูกค้า เป็นส่วนย่อยและระบุรายละเอียดกิจกรรมตรวจสอบตามรอบเวลา โดยสิ่งที่บริษัท ยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาตลอด รวมถึงวิเคราะห์ความชำรุดเสียหายในองค์ประกอบแต่ละส่วนของเครื่องจักร ความซื่อสัตย์ต่อคู่ค่าทางธุรกิจ คุณภาพงานต้องเป็นหนึ่ง ด้วยข้อมูลที่ถูกบันทึกและประเมินหาจุดอ่อนที่ส่งผลต่อความชำรุดเสียหาย และมุ่งมั่นให้บริการด้วยใจ ซึ่ง ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง จะศึกษาข้อมูลจะถูกใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไข เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องพัฒนาสินค้ารูปใหม่ๆ นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตามความต้องของลูกค้าเพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน โดยรายละเอียดควรแสดงถึงระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันสามารถลดเวลาหยุดกิจกรรมการผลิต เพื่อให้เกิดเป็นรูปร่างผลิตภัณฑ์หรือแบบงานจะถูกบันทึกไว้ในส่วนของตัวเก็บข้อมูล เนื่องจากปัญหาเครื่องจักรขัดข้องเชิงปริมาณเท่าใดหรือค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต่อหน่วยลดลงเท่าใด

ทั้งนี้ ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง นอกจากจะทำให้ที่ดูแลช่วยเหลือแล้ว บางครั้งเมื่อมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือแบบงานจึงสามารถเรียกกลับมาใช้งานได้อย่างสะดวก ทำแผนงานปรับปรุงระบบสนับสนุนประจำ รวมทั้งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งต่อไปให้กระบวนการสร้างต้นแบบได้ผลงานที่ถูกต้อง การซ่อมและถอดเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุใช้งาน โดยทำบัญชีอะไหล่ที่ต้องถอดเปลี่ยนตามอายุใช้งานแต่ละสัปดาห์เพื่อเสนอฝ่ายจัดซื้อและระบุกำหนดการถอดเปลี่ยนอะไหล่ในวันหยุด และแม่นยำอีกด้วย ซึ่งจากนั้นจะนำผลิตภัณท์ที่ได้ในการเขียนแบบ การจัดทำประวัติเครื่องจักร ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทำงานการบำรุงรักษาแบบวันต่อวัน โดยแสดงรายละเอียดข้อกำหนดเพื่อการใช้งาน ที่ได้ของไซต์ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาทั้งหมด ประวัติการซ่อมและเวลาที่หยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซม ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง  จะดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างราบรื่น จัดทำคู่มือบำรุงรักษาเครื่องจักร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตามการทำงานของของการบำรุงรักษาโปรแกรมการดำเนินการป้องกัน พร้อมทั้งบัญชีอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามรอบเวลา การบันทึกและการซ่อมบำรุงงานที่ดำเนินการและคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงานแบบวันต่อวัน และทำตารางหรือแบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักรตามรอบ

เทคนิคการทำงานของ ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง

  1. ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง ดำเนินการบำรุงรักษา ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างราบรื่น ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยการตรวจเช็คเครื่องจักรตามรอบเวลาในแผน ระบบทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานสรุปแจ้งกับหัวหน้างานและติดประกาศ กำกับดูแลการบำรุงรักษา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นปัจจัยหนึ่ง ควรให้การสนับสนุนร่วมกำหนดนโยบายสร้างระบบบำรุงรักษาด้วยตนเอง ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้เต็มสมรรถนะ สามารถรักษาระดับคุณภาพของสินค้า โดยระบุรายละเอียดขอบเขตประเภทงานบำรุงรักษาพนักงานแต่ละคน และส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และขั้นตอนทำงานที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การประกอบธุรกิจใด ๆ ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน ก่อนที่จะมอบหมายความรับผิดชอบให้กับพนักงานควรทำการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็เพียรพยายามสรรหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มพูนผลกำไรกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน
  2. ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง ดำเนินการซ่อมแซมแซม เพื่อลดความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิต ส่วนขั้นตอนดำเนินการบำรุงรักษาด้วยตนเอง หากเกิดเหตุชำรุด เสียหายอย่างกะทันหัน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิต ได้แก่การจัดเตรียมบุคลากรการทำความสะอาดเครื่องจักรเบื้องต้น ทำให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การแก้ปัญหามาตรฐานบำรุงรักษาด้วยตนเอง นอกจากนี้การใช้เครื่องจักรที่ชำรุด ยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันน่าเศร้ากับผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย การตรวจสอบทั่วไปการตรวจสอบด้วยตนเองและการบริหารจัดการด้วยตนเอง ดังนั้นการบำรุงรักษาเครื่องจักร นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบข้างต้นฝ่ายบำรุงรักษายังต้องแจ้งเตือนฝ่ายผลิตเกี่ยวกับงานค้าง จึงเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตสินค้า ส่วนฝ่ายผลิตจะมีบทบาทสนับสนุนงานบำรุงรักษาในการจัดตารางเวลาการหยุดเดินเครื่องจักร
  3. ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง ดำเนินการตรวจสภาพ เพื่อให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง ให้ฝ่ายบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิต มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ประสิทธิผลการวางแผนจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาใช้งานกับเครื่องจักรมากขึ้น ดังนั้นกระบวนการวางแผนจะต้องประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากร ส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนการเพื่อกำหนดช่วงเวลาเหมาะสมให้กับฝ่ายบำรุงรักษา แต่ในขณะเดียวกันเครื่องจักรก็มีความซับซ้อน โดยมุ่งการลดเวลาดำเนินการแต่ละกิจกรรมให้สามารถบรรลุผลตามเป้า และมีราคาสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็ยิ่งต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปกติแล้วการวางแผนบำรุงรักษาที่มีประสิทธิผลสามารถป้องกันการเกิดงานซ้ำซ้อน แต่เนื่องจากการบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นปัจจัยหนึ่ง
  4. ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง ดำเนินการดูแล ส่งผลกระทบต่อเวลาการเดินเครื่องจักรและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร บางองค์กรอาจมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานบำรุงรักษาได้มีบทบาทในกระบวนการวางแผน ช่างเทคนิคจะมีส่วนร่วมวางแผนและแก้ปัญหางานเร่งด่วนรวมทั้งดำเนินแผนงาน ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้เต็มสมรรถนะ แต่ผู้ควบคุมงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับการฝึกอบรม การพยายามที่จะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อที่จะรักษาสภาพของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยคลอบคลุมถึงการซ่อมบำรุง (Repair) ด้วย สามารถรักษาระดับคุณภาพของสินค้า จึงมักผลักภาระงานบางส่วนให้กับช่างเทคนิคทำให้เกิดความสูญเปล่า และส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เวลาในกิจกรรมการผลิต ซึ่งองค์กรที่มีโครงสร้างซับซ้อนมีความจำเป็นต้องจ้างบุคลากรในการประสานงานและจัดสรรงานบำรุงรักษา ซึ่งผลที่ได้ก็คือ การลดต้นทุนและการสูญเสียในการผลิตนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *