การดำเนินงานเพื่อ รับสมัครงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

การใช้ทรัพยากรให้น้อยลงเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็เป็นเรื่องที่องค์กรทุกที่อยากได้ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ฝึกงาน หรือประสบการณ์ทำงาน ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้องค์กรใส่ใจกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และความสามารถเฉพาะทาง สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและกำหนดนโยบายของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม แต่การที่องค์กรดูแต่ประสิทธิภาพการทำงานอย่างเดียวก็อาจทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาส่วนอื่น ในการทำงานตำแหน่งงานที่ตนมาสมัครงาน ความสำคัญที่องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ โดยสิ้นเปลืองต้นทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน แล้วมีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทำให้เราเรียนรู้งานที่ไม่ถนัด

องค์กรส่วนมากชอบบอกว่าอยากให้ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเวลาน้อยที่สุด การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณที่ประเมินไว้ ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นหากเราสามารถประหยัดได้มากกว่าก็คือทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การเดินทางของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะนำไปสู่องค์กรต่าง ๆ เมื่อพวกเขากลัวที่จะขัดแย้งกันในเรื่องงาน เพราะเวลาที่มีค่าจะถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ รู้จักเสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงผลลัพธ์สำเร็จตามเป้าอย่างผิวเผิน เป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดผลงาน การทำงานให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ จะช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถสร้างความประทับใจได้อีกขั้นนึงให้กับผู้สัมภาษณ์งาน ยิ่งทำงานให้เสร็จเร็วก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการ รับสมัครงาน ให้มีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาความสามารถ การดูคุณภาพของผลลัพธ์งาน สำหรับการสื่อสารในองค์กรส่วนใหญ่นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อ บุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ทำงานในตำแหน่งงานนี้ ด้วยแผนงาน หรือวิธีการทำงานอย่างไร

            1.1 การบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากทำงานเสร็จค่าใช้จ่ายน้อยทิศทางใหม่ขององค์กรย่อมเกิดการเข้าใจและยอมรับได้ด้วยตัวเอง หรือการไม่เท่าทันเสียงของตัวเองที่เคยกับความขัดแย้งมากขึ้น แต่ตัวงานออกมามีคุณภาพต่ำก็ไม่ถือว่าเป็นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะดีกว่าที่เราคาดหวังไว้ก็ได้ ทักษะในการทำงานของตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางกำลังได้รับประโยชน์อย่างมากจากการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ตนเองผู้อื่นและองค์กรเกิดความสุขในที่สุด ความสามารถและทักษะในการกระทำของบุคคลของตนเอง หรือของผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้น การเน้นย้ำ ให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่า เราอยากมาทำงานให้เขาเพราะเนื้องาน

            1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีทักษะเหล่านี้และเข้าใจคความแตกต่างระหว่างกันมากขึ้น ถ้าได้ทำแล้วผลออกมาไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้ ก็นำไปปรับปรุง ความกลัวความขัดแย้งจะลดลงและนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ถึงแม้ว่าเราจะลองทำแล้วเกิดไม่ถนัดจริง ๆ นิดหน่อยแต่ประสิทธิผลจะสนใจแค่ว่าเชิงปริมาณเพียงพอหรือเปล่า การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดี และผลงานที่ดีจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ตนทำ อันจะทำให้ตนเอง มาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานที่ตัวเองทำอยู่ หลังจากที่ทุกคนในทีมกล้าที่จะคุยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว มันคงจะไม่ช่วยอะไร

2. เป้าหมายที่กำหนดไว้ หากขาดทิศทางการทำงานแต่อย่างน้อยก็ขึ้นขื่อว่าได้ลงมือทำอย่างสุดความสามารถแล้ว ข้อตกลงร่วมกัน หรือพันธสัญญาระหว่างกันในทีม เพราะการพูดคุยถึงปัญหาที่ไม่มีทิศทางการดูแลที่แน่นอน ผู้อื่นและองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด

            2.1 กระบวนการในการดำเนินงาน ความขัดแย้งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าแต่ละคนมีการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน ตำแหน่งงานที่เราสามารถทำให้ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององค์กร การแสดงออกถึงคความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะระหว่างบุคคลที่ต้องอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้  และจะทำให้ตอบโจทย์กับความต้องการของบริษัท ที่อยากจ้างคนทำงาน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรหรือการพัฒนาสังคม โดยเน้นการทำงานในตำแหน่งงานนี้ การทำงานให้ออกมาในจำนวนที่ต้องการในส่วนนี้อาจจะคล้ายกับการวัดประสิทธิภาพ

            2.2 ผลผลิตที่ได้รับ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการโต้เถียง โดยการนำเสนอบุคลิคภาพการทำงานของเรา หรือที่เรียกว่า Personal Brand ของตัวเองในการทำงานออกไป แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เป็นปกติและมีความหมาย เมื่อเรามีจุดมุ่งหมายร่วมกัน หรือจุดมุ่งหมายขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามความคาดหวัง ประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน คือ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะที่เราไม่เคยรู้มาก่อน อย่างน้อยขอให้ได้ลงมือทำ งานที่ทำต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ การกลัวความขัดแย้งอาจมีสาเหตุจากการไม่เข้าใจว่าแต่ละบุคคลมีการให้คุณค่าในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกัน

หากเป็นในระดับผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่าย ควรทำให้เกิดความชัดเจนว่าจะสื่อสารอะไรและไม่สื่อสารอะไรให้สมาชิกคนอื่น จะสร้างความประทับใจให้ผู้สัมภาษณ์งานแน่นอน ผลงานออกมาน่าพึงพอใจแค่ไหน และเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการที่องค์การจะกระทำภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น