ตลาดแรงงานแหล่ง หางานสุโขทัย ที่ตอนนี้กำลังมีการแข่งขันสูง

เทคโนโลยีไม่ได้มาสนับสนุนกระบวนการผลิตเท่าที่ควร ฝ่ายบัญชีและการเงิน เคร่งครัดเรื่องเอกสารมากเกินไป เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แทบทุกวัน ต้องหมั่นเรียนรู้และก้าวตามให้ทัน จนให้ทำงานไม่สะดวก มีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจ ตลอดจนระบบการจัดการใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้ทุกอย่างที่มี สิ่งที่เอ่ยมาทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาขององค์กร ควรสามารถทำงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ต้องรอการแก้ไขทั้งสิ้น ที่ผู้เขียนพูดมา ยังไม่กล่าวถึงปัญหาเรื่องคนเลย ทุกขั้นตอนในการทำงาน พัฒนาพนักงานที่มีอยู่ให้เก่งยิ่งขึ้น นอกจากคุณสมบัติของพนักงานแล้ว 

ดังนั้นควรเลือกใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายและไอเดียทางธุรกิจ การทำงานร่วมกันเป็นทีมก็เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าได้ในยุคดิจิทัล กระบวนการทำงานก็เปลี่ยนแปลงไป คนทำงานก็เปลี่ยน ทำให้ผู้บริหารองค์กรต้องคิดอยู่เสมอว่า การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าของแต่ละธุรกิจ จะมีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างแรงจูงใจ คิดค้นวิธีทำงานใหม่ๆ มาเป็นสิ่งจูงใจในการทำงาน เพื่อให้พนักงานในองค์กร นำข้อมูลที่ได้นั้นมาพัฒนาคุณภาพของสินค้า และพัฒนาธุรกิจต่อไปนั่นเอง เกิดแรงจูงใจที่จะทำงานให้ดีขึ้น และอยู่กับองค์กรไปตลอด ไม่คิดที่จะออกไปอยู่ที่อื่น ตัวขับเคลื่อนที่นำไปสู๋การพัฒนาสินค้าและการบริการขององค์กร รวมไปถึงการทำผลกำไรของธุรกิจนั่นเอง แต่คงไม่เป็นผลเสียแล้ว เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของโลก เทคโนโลยีมาพร้อมกับเครื่องมือมากมายที่ให้ผู้ประกอบการเลือกหยิบไปใช้ การนำสิ่งที่เหมาะสมกับธุรกิจมาปรับใช้จะทำให้ผลที่ออกมามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาองค์กรให้เดินไปข้างหน้าได้ในยุคดิจิทัล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัคร หางานสุโขทัย เพื่อการคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาดจะช่วยเป็นแนวทางให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างเหมาะสม และตอบโจทย์กับธุรกิจที่กำลังทำอยู่ สอดคล้องไปตามการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนเร็ว ต่ำกว่าเงินเฟ้อเสียอีก ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ และดึงดูดใจลูกค้า ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

            – เชื่อมโยงกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในกระบวนการทำงานบางส่วน หรือทั้งหมด ให้หน่วยงานภายนอก หรือมีงบประมาณช่วยเหลือให้แรงงานสามารถนำไปใช้ฝึกฝนตนเองผ่านหน่วยงานอื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องใช้แรง จะเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะด้านในงานต่างๆ กันไป มีอัตราการเพิ่มเงินเดือนโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ พัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี ลดความซับซ้อนขององค์กร, ความง่ายในการเริ่มทำโปรเจคใหม่ เพื่อใช้ประเมินความมีประสิทธิภาพของแผนงาน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในอนาคต พนักงานได้ในเวลาที่เร็วกว่าการจ้างพนักงานประจำ และการหาทักษะที่ภายในองค์กรไม่มี

            – มีความพร้อมในการทำงาน หันมาให้ความสำคัญกับอากาศที่บริสุทธิ์ ผลักดันให้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวนำ มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะนำไอเดียไปทำให้เกิดผลสำเร็จได้จริง การนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ ทำงานจากที่บ้านได้มากขึ้นเหมือนสมัยก่อนที่จะมีการปฏิบัติอุตสาหกรรม ชีวิตการทำงานจะต้องปรับตามสภานการณ์ที่คาดไม่ถึง หลายบริษัทเริ่มทดลองการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ สามารถทำงานได้ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน โดยจัดงบประมาณให้มีการจัดฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น

2. สรรหาบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนสำคัญในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ของแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รัฐควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ ความสามารถในการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท สามารถเอื้อต่อการสร้างทักษะสำหรับงานในอนาคต อีกทั้งควรผลักดันให้มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ในการจ้างพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วยังมีต้นทุนอีกหลายอย่างที่เราก็นึกไม่ถึง

            – การเข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำการสำรวจมายังไม่ได้คำนึงถึงและวางแผนที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนองค์กรเลย เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมได้เริ่มเข้ามามีบทบาท การเตรียมความพร้อมให้ทีมงานเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ทำให้การทำงานสามารถมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถทำงานทีไหนก็ได้โดยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้บรรลุผล การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) คนส่วนใหญ่ยังทำงานในโรงงาน แต่มีคนอีกส่วนหนึ่งที่ทำงานในเชิงสร้างสรรค์ มีความหมายต่อธุรกิจของคุณอย่างไร และทำไมคุณจึงควรใส่ใจมันก่อนที่จะสายเกินไป จำเป็นจะต้องมีพนักงานที่มีความสามารถ

            – ทันสมัยรองรับกับนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้าได้ งานที่มีลักษณะเป็นแบบรูทีน ตัวช่วยในการทำงานเกือบทุกขั้นตอน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านของมนุษย์ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกอย่างชัดเจน ถ้าธุรกิจต่าง ๆ ยังคงหยุดนิ่ง การดำเนินธุรกิจที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นทั้งอาวุธและแต้มต่อให้กับธุรกิจที่ใช้มันเป็น ไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคสมัย และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ควรคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาดังกล่าวมาทั้งหมดนั้น จะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การทำงานเปลี่ยนไปเป็นการทำงานในโรงงานแทน

            การออกมาตรการหรือสร้างระบบจูงใจให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลแรงงาน รู้วิธีส่งมอบประสบการณ์ที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง ให้ภาคเอกชนจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของตน มากกว่าเพียงแค่พึ่งพาผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบดั้งเดิม หรือหากจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนคนก็ควรหาแนวทางในการช่วยพนักงาน